מידע כללי לאנשי מקצוע

מחיר האבחון

האבחון במת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח.

מחיר האבחון הוא 1,450 ש"ח, מתוכם 80 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

רשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל

לבירורים אחרים על מערכת האבחון אפשר לפנות לד"ר ענת בן-סימון, מנהלת הפיתוח: טל' 02-6759585 דוא"ל anat@nite.org.il

תרשים של תהליך האבחון במת"ל: שלבים במזכירות 1. פנייה למכון אבחון 2. מילוי שאלון אישי והגשת מסמכים נלווים על ידי הפונה 3. בדיקת התאמה לאבחון במת"ל - משם או  דחיית הפנייה בשל אי התאמה להיבחנות במת"ל או שלבי בוחן 4. בחינה בסוללת המבחנים (2 מפגשים) 5. הפקת דוח ממוחשב, ואז אצל מאבחן מומחה: 6. עיון בתוצאות האבחון ובחומר הרקע של הפונה 7. מפגש עם הפונה 8. חיבור דוח סופי ואז סיום התהליך

 

פניות לאחר סיום הליך האבחון באמצעות מת"ל

במרבית המקרים, הקשר בין הפונה למכון האבחון מסתיים לאחר קבלת דוח האבחון. עם זאת, לפעמים מתעורר צורך בקשר נוסף לאחר סיום הליך האבחון.

להלן מידע והנחיות בנוגע לסוגים שונים של פניות, לפי מטרת הפנייה:

בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון

בכל בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון, כגון עריכת שינויים בתוכן הדוח או פתיחת הליך האבחון מחדש לאחר סיומו, יש לפנות למכון בו בוצע האבחון. הבקשות יטופלו לפי שיקול דעתו של המכון. אם הצורך בשינוי הדוח נגרם בשל טעות של המאבחן או בשל בקשת המאבחן למידע נוסף, לא ייגָבֵה תשלום עבור הטיפול בבקשה. בכל מקרה אחר, ייגבה תשלום נוסף לכיסוי הוצאות הטיפול. סעיף זה מתייחס לבקשות כגון:

  • בקשה לתיקון טעויות עובדתיות בדוח.
  • בקשה להשמטת מידע אישי חסוי מחוות הדעת.
  • בקשה להגשת חומר נוסף ולשקילת מסקנות האבחון מחדש (חומר נוסף: מסמכים ישנים שאותרו באיחור או מסמכים חדשים שנוספו לאחר סיום תהליך האבחון).

ערעור על מסקנות האבחון או על ההתאמות שהומלצו

לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות המאבחנת בדוח האבחון בנוגע לקיומה/אי קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, או על ההמלצות להתאמות שנגזרו מהאבחנה. הליך הערעור כולל בדיקה של נכונות המסקנות וההמלצות בחוות הדעת המקורית, כפי שגובשו על סמך מכלול הנתונים שהיו בידי המאבחנת בעת כתיבת הדוח. אי לכך, ההליך אינו מאפשר הגשה של חומר חדש או העברת מטלות אבחון נוספות (המעוניינים להגיש חומר חדש, ראו סעיף "בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון" לעיל).

בשלב ראשון, פנו למכון שבו בוצע האבחון ופרטו את טענותיכם בכתב בצורה ברורה ומנומקת. לאחר שתקבלו את תגובת המכון לפנייה, אם התגובה אינה מניחה את דעתכם תוכלו לערער על חוות הדעת לפי ההליך המפורט בהמשך.

לידיעתכם, ההמלצות להתאמות נקבעות בכל מכוני האבחון על פי קריטריונים אחידים הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה.

הליך הגשת הפנייה לערעור

בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו בוצע האבחון באמצעות טופס הגשת ערעור. בטופס זה עליכם לנמק מדוע, לדעתכם, נפלה טעות באבחנות או בהמלצות להתאמות שנגזרו מהן. בעקבות הפנייה לערעור, מכון האבחון יעביר את תיקכם בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל. מחיר הטיפול בערעור הוא 200 ₪. סכום זה ישולם ישירות למכון האבחון בו יטופל הערעור.

התשובה לערעור

מכתב התשובה לערעור יישלח ישירות אליכם, עם העתק למכון שבו בוצע האבחון. המכתב יכלול תשובה מנומקת לשאלה האם נפלה שגיאה במסקנות או בהמלצות של דוח האבחון, וזאת תוך התייחסות ספציפית לטענות במכתב הפנייה לערעור. חשוב לדעת כי לא מדובר בדוח אבחון חדש.

במקרים בהם יתגלו חילוקי דעות בין שתי חוות הדעת - האבחון המקורי והתשובה לערעור - הסמכות להכרעה ביניהן תהיה נתונה בידי הגוף שאליו תוגש בקשה לקבלת התאמות (מוסד הלימוד או המרכז הארצי לבחינות והערכה).

מתן משוב

הערות והצעות לשיפור, וכמובן דברי שבח ותודה, תמיד מתקבלים בברכה ומסייעים לתהליכי למידה והתייעלות. משוב הנוגע להתנהלות של צוות מכון האבחון מומלץ לשלוח בכתב למזכירות המכון.

תלונה

בכל מכוני האבחון של מת"ל נעשה מאמץ רב לתת שירות מקצועי, אדיב והוגן. יחד עם זאת, אם אתם חשים שקיבלתם יחס לא הולם, חשוב לאפשר לאנשי מכון האבחון לקבל את תלונתכם, להגיב אליה וללמוד ממנה. לשם כך, פנו בכתב למזכירות המכון בו נערך האבחון ותארו את הבעיה שבה נתקלתם. אם כבר פניתם להנהלת המכון והרגשתם שהפנייה לא טופלה כראוי, באפשרותכם לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד הלימוד שאליו שייך מכון האבחון.

לבסוף, אם אתם עדיין חשים שפניותיכם לא זכו לאוזן קשובה, באפשרותכם לפנות בכתב לוועדה של ות"ת לתלמידים לקויי למידה בהשכלה הגבוהה. את הפנייה יש לשלוח למר יוסי סבג, רכז תחום תקצוב, חברה קהילה ומכינות של ות"ת, האחראי על נושא הסיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה בדוא"ל: Yossis@che.org.il, או לכתובת: יוסי סבג, המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43, ת.ד 4037 ירושלים 91040. צרפו לפנייה את התכתובת המלאה עם מכון האבחון ועם דיקן הסטודנטים.

כדאי לדעת כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו אחראי על מכוני האבחון אלא רק מספק להם תמיכה מקצועית וטכנית בתפעול מת"ל.

אנא קראו את המידע בתשומת לב ופעלו בהתאם להנחיות.