מידע כללי לאנשי מקצוע

תהליך האבחון

בתהליך האבחון שמונה שלבים (ראו תרשים). האבחון נעשה בשלוש-ארבע פגישות עם הפונה: שתי פגישות של כשעתיים כל אחת, המיועדות להיבחנות במבחני מת"ל, ומפגש אחד או שניים של הפונה עם מאבחן מומחה להעמקת הבירור ולמתן משוב לפונה על תוצאות האבחון ועל משמעותן.

המאבחן קובע את האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן את רמת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. האבחנה מבוססת על כל הנתונים שבידי המאבחן, ובהם התפקוד במבחני מת"ל, ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית של הפונה כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמילא הפונה, תצפית התנהגותית בפונה, והמידע שנאסף במפגש האישי עם הפונה.

להלן תיאור מפורט של שמונת השלבים של תהליך האבחון:

1. פנייה למכון אבחון

בעת הפנייה למכון האבחון, מזכירוּת המכון מוסרת לפונה פרטים כלליים על תהליך האבחון, בודקת את התאמתו לאבחון במת"ל על פי הדרישות שפורטו לעיל, ושולחת לפונה את חומרי ההרשמה.

2. מילוי שאלון אישי והגשת מסמכים נלווים

הפונה מתבקש למלא שאלון אישי מפורט ולהגיש מסמכים רלוונטיים:

  • תעודות בית ספר - יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)
  • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות
  • דוחות אבחון קודמים
  • תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית
  • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
  • גיליון ציונים עדכני ממוסד הלימודים האחרון
  • כל מסמך אחר שעשוי לשפוך אור על קשיי הפונה בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול ולסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

3. בדיקת ההתאמה לאבחון במת"ל

עם קבלת חומרי הרקע נבדקת התאמת הפונה לאבחון במת"ל. במקרה של אי-התאמה או אם יש יסוד סביר להשערה שקשיי הפונה אינם נובעים מלקות למידה, הפונה מופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.

4. העברת סוללת המבחנים

כלי האבחון של מת"ל מועברים על ידי בוחן מיומן בשני מפגשים שאורכם כשעתיים כל אחד. תגובות הפונה במבחני ההפקה מתועדות בתיק אבחון אישי. בתום המפגשים הבוחן מעריך את איכות התפקוד במבחני ההפקה ומזין את הציונים למערכת הציונים.

5. הפקת דוח ממוחשב

בתום העברת כלי האבחון מופק דוח ממוחשב המסכם את תוצאות האבחון. הדוח מפרט פירוט מלא את רמת התפקוד של הפונה ב-54 מדדים המופקים מכלי האבחון. התוצאות מדווחות בציוני תקן ובציונים מאוניים. הציונים המאוניים מוצגים גם באופן גרפי. בנוסף, תוצאות המבחנים משוקללות לצורך הפקת הערכה כללית של רמת התפקוד בתחומים: קריאה, כתיבה, חשבון וקשב. התוצאות משוקללות באמצעות אלגוריתם מתמטי (משוואת ניבוי) שפותח מתוך התבססות על הנתונים האמפיריים שנאספו במחקר התיקוף ובמחקר הנורמות של מת"ל, וכן על סמך שיקולים תאורטיים. האלגוריתם מבוסס על שיטות סטטיסטיות מתקדמות.

6. עיון בתוצאות האבחון ובחומר הרקע

המאבחן המומחה מעיין בחומר הרקע של הפונה ובתוצאות האבחון המתועדות בדוח הממוחשב ובתיק האבחון. המאבחן מגבש הערכה ראשונית בשאלת קיומן של לקויות למידה או הפרעת קשב וריכוז. בהתאם לכך המאבחן מגבש המלצות ראשוניות בנוגע למתן התאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע במהלך הלימודים.

7. מפגש עם הפונה

המפגש מוקדש לבירור מעמיק יותר של קשיי הפונה, לבדיקת ההלימה בין הקשיים שהפונה מדווח עליהם ובין תוצאות האבחון, למתן משוב לפונה על תוצאות האבחון ועל משמעותן ולדיון בהמלצות הנוגעות למתן התאמות ולסיוע.

8. חיבור דוח אבחון סופי ומסירתו לפונה

בתום תהליך ניתוח הנתונים, המאבחן כותב חוות דעת ובה דיווח של הממצאים העיקריים, אבחנה סופית והמלצות להתאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע בלימודים. חוות הדעת מאורגנת במבנה קבוע.

דוח האבחון הסופי כולל את דוח האבחון הממוחשב (תוצאות התפקוד בכל מבחני מת"ל) ואת חוות הדעת של המאבחן. בתום האבחון נמסרים לפונה שני עותקים חתומים של הדוח.

 

קבילות האבחון

תוקף האבחון במת"ל מותנה בשיתוף פעולה מלא של הפונה, הן במסירת מידע מלא ונכון והן בתפקוד במטלות המבחנים כמיטב יכולתו. במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה בלתי סבירה, לא שלמה או מעורפלת, ייתכן שהמאבחן לא יוכל לגבש אבחנה חד-משמעית והמלצות להתאמות ולסיוע. במקרה כזה יומלץ לפונה לעשות בירור נוסף, נפרד מהאבחון באמצעות מת"ל.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בצירוף מסמכים אחרים הנדרשים על ידי המדור לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינות אקדמיות בכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי 'המועצה להשכלה גבוהה' ובמוסדות אחרים.

עם זאת יובהר כי המוסדות אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

במקרה שמוסד מתוקצב להשכלה גבוהה אינו מכיר באבחון באמצעות מת"ל, ניתן לפנות לגב' נועה בינשטיין, רכזת ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא הסיוע לסטודנטים בעלי ליקויי למידה, בטלפון 02-5679951 או בדואר אלקטרוני לכתובת noab@che.org.il.