בחינת אמירנט בנייר ועיפרון

בחינת נייר ועיפרון מאושרת רק אם קיימת מגבלה רפואית (מגובה במסמכים רפואיים עדכניים) שאינה מאפשרת להיבחן מול מחשב.

פרקי הבחינה

בחינת אמירנט בגרסת נייר ועיפרון (לא על גבי מחשב) מורכבת משני פרקים ובהם שאלות מהסוגים האלה (זהות לשאלות שמופיעות בבחינת אמירנט):

  • השלמת משפטים - Sentence Completions
  • ניסוח מחדש - Restatements
  • הבנת הנקרא - Reading Comprehension

 

בהשלמת משפטים נבדקת היכולת להבין וליישם אוצר מילים בהֶקשר נתון. שאלות הניסוח מחדש בודקות הבנת משפטים באנגלית באמצעות היכולת לזהות משפטים מורכבים המנוסחים במילים אחרות. בהבנת הנקרא נבדקת הבנה של קטעים קצרים הלקוחים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים - באמצעות כמה שאלות על כל קטע.
שאלות השלמת המשפטים והניסוח מחדש מסודרות בסדר קושי עולה. שאלות הבנת הנקרא מסודרות לפי סדר העניינים בקטע.

הזמן המוקצב לכל פרק בבחינה הוא 20 דקות.

יצוין כי מדי פעם עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.

בחינה לדוגמה

בחינה להתנסות באנגלית ללקויי ראיה