הנחיות לנבחנים בבחינת אמיר"ם:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

בחינת אמיר"ם מיועדת לסטודנטים או למועמדים למוסדות אקדמיים בישראל - אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכד' - אשר המוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לעמוד על ידיעותיהם באנגלית, אם לשם קבלתם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי החובה באנגלית או לפטור אותם מהם.

הבחינה בודקת מיומנויות קריאה ואוצר מילים באנגלית, ודומה מבחינת סוגי השאלות בה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ובבחינת אמי"ר.
הציונים בבחינה ניתנים בסולם של 150-50.

כל נבחן נבחן באופן עצמאי באמצעות מחשב.

לפני תחילת הבחינה יוצגו בעברית על מסך המחשב כל ההסברים הדרושים להיבחנות. אחריהם יוצגו כמה שאלות לתרגול ולהתנסות כדי לוודא כי ההסברים ברורים. בשלב זה אין הגבלת זמן, והבוחנים יענו על שאלותיכם, אם יהיו כאלה.

בבחינה שאלות משלושה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. כל השאלות בבחינה הן שאלות ברֵירה ועל הנבחן לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע התשובות המוצעות.

לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. אם תאחרו לא תוכלו להיבחן! מומלץ להגיע כחצי שעה לפני שעת הבחינה שנקבעה לכם.
עליכם להביא עימכם תעודת זהות (תעודת סטודנט אינה תחליף) והזמנה לבחינה. אם שילמתם בעבור הבחינה באמצעות שובר תשלום - עליכם להביא את השובר המקורי איתכם לבחינה.
סביר כי בעודכם ממתינים - נבחנים אחרים שהוזמנו לשעה מוקדמת יותר נבחנים בכיתה. אנא כבדו זאת ושמרו על השקט. נבקשכם גם לא להקיש בדלת בזמן ההמתנה.
כאשר יתפנה מחשב, תוזמנו להיכנס ולהיבחן. אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, שעונים חכמים, אוזניות או כל מכשיר אלקטרוני אחר. כמו כן, אסור להכניס חומר עזר - לא מילון, לא מילונית, לא מחשב כף יד, ולא חומר עזר אחר. אין צורך להביא דפי טיוטה, כלי כתיבה או שעון. הזמן המוקצב מוצג על צג המחשב. לפני הכניסה לכיתה כבו את מכשיר הטלפון הנייד שברשותכם והכניסו לתיקכם. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מייד.

הבחינה

הבוחן יזין את פרטיכם האישיים לתוכנת הבחינה.
בשעת הבחינה (ובזמן קריאת ההסברים וההנחיות) כל נבחן ייבחן באמצעות המחשב באופן עצמאי.
אורך הבחינה ומשך ההיבחנות משתנים מנבחן לנבחן ותלויים בקצב האישי של הנבחן.

הקצבת הזמן

הזמן בבחינת אמיר"ם מוקצב לכל שאלה בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו לאורך הבחינה. כלומר, מתן תשובה לפני תום הזמן המוקצב לשאלה לא יזכה בתוספת זמן בשאלות האחרות.
לכל שאלה מוקצב פרק זמן סביר, והוא מאפשר לענות עליה בלי למהר יתר על המידה. בחלק של הבנת הנקרא מוקצב זמן נפרד לקריאת הקטע, ולאחר מכן מוקצב זמן לכל שאלה.
אי אפשר לחזור לשאלה שלא עניתם עליה, ואי אפשר לדלג על שאלות.

תפעול הבחינה

השימוש בלוח המקשים

המקשים שבהם תשתמשו בזמן הבחינה הם:

מקשי הספרות 1 2 3 4 בפינה השמאלית העליונה של לוח המקשים - מקשים אלה ישמשו לסימון התשובות לשאלות.

המקש Enter ישמש לאישור סופי של התשובה ולמעבר לשאלה הבאה. המקש F12 ישמש להסרה של השעון המראה כמה זמן נותר לפתרון השאלה - או להחזרתו.

מקשי החִצים המורים מעלה ומטה ישמשו לגלילת קטע הבנת הנקרא.

בבחינה אי אפשר להשתמש בעכבר.

תיקון תשובה

כל עוד לא הקשתם Enter, תוכלו לתקן את התשובה בהקשה על מספר התשובה הרצויה.

אישור תשובה

אישור תשובה נעשה בהקשת Enter.

לאחר שאישרתם את התשובה לא תוכלו לשנות אותה. לכן מומלץ להקיש Enter רק כאשר אתם בטוחים כי הקשתם את מספר התשובה הרצויה ולפני תום הזמן המוקצב לשאלה. אם בתוך הזמן המוקצב הקשתם תשובה אך לא אישרתם אותה בהקשת Enter, תובא תשובה זו בחשבון בתום הזמן המוקצב.

אם לא עניתם כלל, ייחשב הדבר כאילו עניתם תשובה שגויה.

סיום הבחינה וקבלת ציון

בסיום הבחינה תופיע על המסך ההודעה "המבחן הסתיים". בשלב זה עליכם להצביע ולהמתין עד שייגש אליכם בוחן. הבוחן יוודא שהבחינה הסתיימה באופן תקין, ויציג לכם את הציון בבחינה. הציון שיוצג אינו מאושר סופית כל עוד לא הועבר באופן רשמי ממאל"ו אל מוסדות הלימוד.
כעשרה ימים לאחר הבחינה ידווח הציון למוסד שנבחנתם בו או למוסדות שציינתם בעת ההרשמה לבחינה. תוכלו לצפות בציון באזור האישי באתר.