בחינת אמיר"ם בנייר ועיפרון

פרקי הבחינה

בחינת אמיר"ם בגרסת נייר ועיפרון (לא על גבי מחשב) מורכבת משני פרקים ובהם שאלות מהסוגים האלה (זהות לשאלות שמופיעות בבחינת אמיר"ם):

  • השלמת משפטים - Sentence Completions
 
  • ניסוח מחדש - Restatements
 
  • הבנת הנקרא - Reading Comprehension
 

 

בהשלמת משפטים נבדקת היכולת להבין וליישם אוצר מילים בהֶקשר נתון. שאלות הניסוח מחדש בודקות הבנת משפטים באנגלית באמצעות היכולת לזהות משפטים מורכבים המנוסחים במילים אחרות. בהבנת הנקרא נבדקת הבנה של קטעים קצרים הלקוחים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים - באמצעות כמה שאלות על כל קטע.
שאלות השלמת המשפטים והניסוח מחדש מסודרות בסדר קושי עולה. שאלות הבנת הנקרא מסודרות לפי סדר העניינים בקטע.

הזמן המוקצב לכל פרק בבחינה הוא 20 דקות.

יצוין כי מדי פעם עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.

בחינות להתנסות

לפניכם חמש בחינות אמִתיות להתנסות, והן מאפשרות לכם לאמוד את רמת הישגיכם בבחינה הצפויה.
שימו לב, בבחינה עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וכמו כן ייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.

בחינות במתכונת הקודמת (עד 2014):