שאלות ותשובות - בחינת אמיר"ם

האם הבחינה בודקת יכולת דיבור וכתיבה באנגלית?

לא. הבחינה אינה בודקת דיבור בשפה האנגלית ולא כתיבה בה.

מהו עקרון הפעולה של אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם מבוססת על עקרונות המבחן האדפטיבי: תחילה מוצגות כמה שאלות ברמת קושי בינונית, ובהמשך - בכל רגע התוכנה אומדת את רמת היכולת של הנבחן על פי התשובות לשאלות שהוצגו עד לאותו הרגע, ובהתאם לכך בוחרת את השאלה הבאה. נבחן ששליטתו באנגלית טובה יקבל אפוא שאלות קשות מנבחן ששליטתו טובה פחות. התאמת דרגת הקושי של השאלות לרמת היכולת של הנבחן מאפשרת לאמוד היטב את רמת הידע באנגלית בעזרת מספר קטן יחסית של שאלות. חשוב לציין כי אף שנבחנים שונים עשויים לקבל שאלות שונות, עובדה זו מובאת בחשבון בעת חישוב הציון, וציוני כל הנבחנים הם בני השוואה ובעלי אותה משמעות.

האם יש צורך בידע ובניסיון קודם בהפעלת מחשב כדי להיבחן באמיר"ם?

לא. אין כל צורך בידע או בניסיון קודם בשימוש במחשב. תפעול הבחינה פשוט מאוד ומצריך שימוש במספר מצומצם של מקשים. עם זאת, אם תיתקל בקושי כלשהו בהפעלת הבחינה, תוכל לפנות לבוחנים בכיתה.

כמה פרקים יש בבחינת אמיר"ם?

בבחינת אמיר"ם אין פרקים כפי שהם מופיעים בבחינה הפסיכומטרית. עם זאת, השאלות מסודרות במקבצים לפי סוגיהן. בבחינה שאלות משלושה סוגים:
- השלמת משפטים
- הבנת הנקרא
- ניסוח מחדש
ייתכן כי שאלות מסוג כלשהו יופיעו ביותר ממקבץ אחד בבחינה.

מה אורך זמן הבחינה?

אורך זמן הבחינה אינו אחיד לכל הנבחנים, והוא תלוי בקצב האישי של כל נבחן, ובכלל זה זמן קריאת ההוראות והתרגול. אורך הזמן הממוצע הוא כ-60 דקות.

כמה זמן מוקצב באמיר"ם לקריאת ההוראות ולתרגול?

הזמן המיועד לקריאת ההוראות וההסברים לפני הבחינה ולתרגול השאלות לדוגמה - אינו קצוב. הזמן הדרוש לשם כך אינו חלק מהזמן המוקצב לפתרון הבחינה ואינו בא על חשבונו. תוכל אפוא להקדיש לכך כמה זמן שיידרש לך.

האם חשוב לפתור נכון את השאלות בשלב התרגול?

לא. התרגול בבחינת אמיר"ם נועד להבהיר את אופן הכנסת התשובות למחשב, ועל כן אין כל חשיבות לפתרון נכון של שאלות התרגול. מומלץ להשיב עליהן תשובה כלשהי רק לשם התרגול, ולשמור כוחות לבחינה עצמה.

האם ניתנות הפסקות במהלך בחינת אמיר"ם?

לא, אין הפסקות. במידת הצורך תינתן אפשרות לצאת לשירותים בין מקבצי שאלות, בליווי משגיח/ה.

מה קורה בתום הזמן המוקצב לשאלה באמיר"ם?

בתום הזמן המוקצב לשאלה מוצגת השאלה הבאה. אם הקלדת לפני כן תשובה כלשהי, אך לא אישרת אותה באמצעות המקש Enter, תובא תשובה זו בחשבון בתום הזמן המוקצב. אם לא הקלדת שום תשובה, ייחשב הדבר כאילו ענית תשובה שגויה.

אם אינני יודע את התשובה לשאלה, כדאי לי לנחש?

בבחינת אמיר"ם אי-מתן תשובה כמוהו כמתן תשובה שגויה. לכן, אם אין יודעים את התשובה הנכונה, כדאי לענות תשובה כלשהי, כלומר - לנחש.

האם אפשר לחזור אחורה לשאלות שכבר עניתי עליהן?

בבחינת אמיר"ם אי-אפשר לחזור אחורה לשאלות קודמות. ראוי אפוא לייחד את מלוא תשומת הלב לשאלה ולהיות בטוחים בתשובה לפני המעבר לשאלה הבאה.

כיצד מוצג קטע הקריאה בהבנת הנקרא?

בשאלות מסוג הבנת הנקרא - תחילה מוצג קטע הקריאה לְפֶרֶק זמן נפרד. כדי לצפות בקטע בשלמותו ולדפדף בו עליך להיעזר במקשי החִצים המורים מטה ומעלה. חשוב שתקרא את הקטע עד סופו לפני שתעבור לשאלות הנוגעות אליו. המעבר לשאלות הנוגעות לקטע נעשה בהקשה על המקש Enter.
בעקבות ההקשה על המקש Enter יוצגו השאלות הנוגעות לקטע - כל שאלה בנפרד. במצב זה מסך המחשב מחולק לשני חלקים: בחלק העליון - חלון ובו קטע הקריאה, ואפשר להמשיך ולעיין בקטע בשלמותו בדפדוף מעלה ומטה בעזרת מקשי החִצים; בחלק התחתון של המסך, מתחת לקטע, תוצג השאלה.

אם ברצוני לגשת לבחינה חוזרת, כמה זמן עליי לחכות בין בחינת מיון באנגלית אחת לאחרת?

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות באמיר"ם. נבחן שייבחן בתוך פחות מ־35 יום מאז היבחנותו הקודמת, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה יצטרך להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב.

האם הציון באמיר"ם שקול לציון באמי"ר?

הציון באמיר"ם שקול לציון באמי"ר או לציון בתחום האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית.

נבחנתי באמיר"ם במוסד לימודים כלשהו. האם הציון שקיבלתי יוכר אוטומטית במוסד אחר?

לא. על פי חוק, כל מוסד אקדמי זכאי להתוות מדיניות קבלה או מיון משלו. לכן עליך לברר במוסד הספציפי אם יוכר הציון.

יש לי יותר מציון אחד באנגלית (אמיר"ם, אמי"ר, תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). מהו הציון הקובע: האחרון? הגבוה? ממוצע הציונים?

גם בעניין זה מדיניות המוסד הספציפי שאליו פנית ושבו אתה מתכוון ללמוד - או כבר לומד - היא הקובעת. עליך לברר את השאלה במוסד המתאים.

קיבלתי ציון בבחינת אמיר"ם. כיצד אדע לאיזו רמה אני מתאים?

כל מוסד אקדמי קובע באופן עצמאי את החלוקה לרמות באנגלית על פי ציוני אמיר"ם. בכמה מן המוסדות מוצגת מחוץ לכיתת הבחינה החלוקה לרמות על פי הציון באמיר"ם. מכל מקום, עליך לפנות עם ציונך למחלקה להוראת השפה האנגלית במוסד שבו אתה לומד, כדי לדעת לאיזו רמה אתה מתאים.

האם יש להביא שעון לבחינת אמיר"ם?

אין צורך להביא שעון. בשעת הבחינה יוצג בפינת המסך שעון, והוא יורה את הזמן הנותר למתן תשובה. אם השעון יפריע לך להתרכז, תוכל להסירו בהקשה על המקש F12.

כיצד מזינים את התשובות הרצויות בבחינת אמיר"ם?

לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, והן מסומנות בספרות 1, 2, 3 ו-4. עליך לבחור תשובה ולהקיש את מספרה בעזרת מקשי הספרות. מספר התשובה שבחרת יוצג בתחתית המסך. כדי לאשר את בחירתך עליך להקיש על המקש Enter. כל עוד לא הקשת על המקש Enter, תוכל להתחרט ולשנות את התשובה. כדי לשנות תשובה עליך פשוט להקיש את מספר התשובה הרצויה. המספר החדש יופיע בתחתית המסך במקום מספר התשובה הקודמת.

מה יקרה אם אאחר לבחינת אמיר"ם?

הבחינה נעשית במחזורים, והנבחנים מוזמנים אליה בהתאם למספר המחשבים הזמינים. אם לא תבוא בזמן שנקבע לך, לא נוכל להבטיח את השתתפותך בבחינה. הדבר יהיה מותנה בקיומו של מקום פנוי (בשל איחור נבחנים אחרים למשל, או בזכות זריזותם של נבחנים שסיימו את הבחינה לפני תום הזמן, וכד'). מכל מקום, העדיפות תינתן לנבחנים שבאו בשעה שנקבעה להם.

המחשב שלי התקלקל באמצע בחינת אמיר"ם. מה עליי לעשות?

תקלה בבחינת אמיר"ם היא אירוע נדיר. עם זאת, אם אירעה תקלה כלשהי - יש להצביע מיד ולהמתין לבוחן. במקרים כאלה מופעלת תוכנת התאוששות, ובאמצעותה ניתן לחזור לתחילת החלק בבחינה שבו אירעה התקלה.