הנחיות לנבחנים בבחינת אמי"ר:

לפני, במהלך ואחרי הבחינה

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמד אותה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מאל"ו נוקט אמצעים מִנהליים, משפטיים ואחרים נגד המפרים איסור זה. לפני תחילת הבחינה תתבקשו לחתום על הצהרה המאשרת שאיסור זה ידוע לכם ושאתם מתחייבים לנהוג לפיו.

כל אחת מההתנהגויות הבאות יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה:

  • הפרעה למהלך הבחינה
  • העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון הבחינה
  • שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים, ספרים, מחשבים ומילונים
  • פתיחת חוברת הבחינה בלי שניתנה הוראה לכך
  • מעבר מפרק לפרק בלי שניתנה הוראה לכך
  • המשך עבודה על פרק לאחר תום הזמן המוקצב לו
  • הוצאת חומר בחינה מכיתת הבחינה
  • החזקת מכשיר אלקטרוני - טלפון נייד, מחשב, נגן מוזיקה וכדומה - בשעת הבחינה
  • אי-ציות להוראות הבוחנים

אחרי הבחינה

לאחר סיום הבחינה תקבלו שאלון ובו תתבקשו להביע את דעתכם על תנאי הבחינה. ייתכן שתתבקשו לציין את מידת שביעות רצונכם מתהליך ההרשמה והבחינה, או להביע את דעתכם בנושאים אחרים שמאל"ו עוסק בהם. שאלוני המשוב אינם חלק מהבחינה, בדיקתם נעשית בנפרד מבדיקת שאלוני הבחינה והם אינם יכולים לפגוע בכם או בציוניכם בשום דרך. אינכם חייבים להשיב על השאלונים, אך נשמח אם תייחדו להם את הזמן הקצר הדרוש לשם כך, שכן תשובותיכם יסייעו לנו מאוד ויאפשרו לנו לשפר את השירות שאנו נותנים לקהל הנבחנים. חשוב לדעת כי שאלון המשוב אינו מיועד לטיפול בפניות אישיות. אם יהיו לכם הערות או השגות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי.

יש נבחנים היוצאים מהבחינה בהרגשה שהתקשו לפתור שאלות רבות או שלא הספיקו לענות על כל השאלות בזמן המוקצב. חשוב לדעת כי ציוניכם אמנם נקבעים על פי מספר השאלות שפתרתם נכונה, אך הדבר נעשה בהשוואה להישגיהם של כל הנבחנים בכל הנוסחים ומועדי הבחינה. לכן, גם אם יצאתם מן הבחינה בהרגשה רעה, בהחלט ייתכן שהצלחתם בה יפה.