מידע לנרשמים לבחינת אמי"ר

בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה שנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ.
בכל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים ביום הבחינה הרגילה או כמה שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.

מי יכול להגיש בקשה לתנאים מותאמים

נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או נפשית, לקות למידה, קשב או ASD) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים. נבחנים שמצב גופני (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונע מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה, או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה, רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

המידע, הדרישות והקריטריונים הנוגעים להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולטיפול בה מופיעים כאן. אי עמידה בדרישות הנוגעות להגשת בקשה או בקריטריונים למתן התאמות עשויה להביא לידי דחיית הבקשה, ולכן יש לקרוא אותן בעיון ולפעול על פיהן.

לוח זמנים להגשת בקשה לתנאים מותאמים

שימו לב: על מגישי בקשה לתנאים מותאמים להירשם לבחינת אמי”ר, וכן להבטיח שכל המסמכים הנדרשים יגיעו למאל"ו באחת מדרכי ההגשה המפורטות בהנחיות להגשת בקשה לתנאים מותאמים לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון עד אליו צריכות להגיע בקשות, מסמכים נוספים וערעורים בקשר לבחינה בתנאים מותאמים.

בדיקת המסמכים עשויה להימשך עד 25 ימי עבודה. מאל"ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממגישי הבקשה נתונים ותוצאות אבחונים נוסף על אלה שקיבל מהם. קרוב לוודאי שמי שהגיש את בקשתו בחודש האחרון שלפני מועד סיום ההרשמה לא יספיק להגיש מסמכים נוספים או ערעור ובקשה לדיון חוזר.

לכן אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים אליה מוקדם ככל האפשר, ולכל הפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה. מובהר כי לאחר מועד סיום ההרשמה לא יוכל המועמד להגיש ערעור על החלטת מאל"ו בבקשתו או להוסיף, לעדכן או לתקן דוחות רפואיים, אבחונים ומסמכים אחרים, ככל שנדרש.

שלבי הטיפול בבקשה מוצגים באיזור האישי באתר מאל"ו, ואפשר לעקוב אחריהם באמצעות לחיצה על "הצג מצב פנייה".

נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים בבחינת אמי”ר במועד מסוים והחליטו לשנות את מועד הבחינה או מתעתדים להיבחן שוב במועד אחר חייבים להגיש בקשה חוזרת לקבלת תנאים מותאמים במועד החדש, לפי ההנחיות כאן. גם בקשה זו חייבת להגיע למאל"ו לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה.. גם בקשה זו חייבת להגיע למאל"ו לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה.

מידע נוסף

מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה בחינתם. בעצם הגשת בקשה לתנאים מותאמים הנבחנים מאשרים למאל"ו להעביר מידע כאמור.

 

לאחר ההרשמה לבחינה

זימון לבחינה

לאחר קליטת הרשמתכם במערכת יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר, מועד הבחינה ושפת הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, תקנו אותו מִייד באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם בבחינה בדואר או בדואר אלקטרוני, ובנוסף תוכלו לצפות בהם באזור האישי באתר מאל"ו.

שינוי מקום הבחינה

אם תרצו לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, וזאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפניה טלפונית למרכז הזימונים, כפי שמוסבר להלן:

  • בקשה לשינוי מועד שתתקבל לפני סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו - תתבצע ללא תשלום.
  • לאחר סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו, ניתן לבצע שינוי מועד רק החל משבוע לאחר הבחינה. שינוי כזה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.
  • אם אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה, ושיניתם את מועד הבחינה, עליכם לפנות אל היחידה לבחינות בתנאים מותאמים בהתאם להנחיות המפורטות כאן.

ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו.
דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה.

בהתאם להוראות החוק:
אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי בתוך 48 שעות מההרשמה לא ייגבו מכם דמי טיפול.
אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי בתוך 14 יום מיום ההרשמה לבחינה ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 5% מדמי הבחינה.

אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי לאחר 14 יום מיום ההרשמה ולפני יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.
אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי לאחר 14 יום מיום ההרשמה ואחרי יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 45% מדמי הבחינה.

ההחזר יבוצע בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק, יש להקפיד על מילוי מדויק ומלא של פרטי חשבון הבנק.