מבנה בחינת אמי"ר ומרכיביה

פרקי הבחינה

בחינת אמי"ר מורכבת משלושה פרקים, ובהם שאלות מהסוגים האלה:

  • השלמת משפטים - Sentence Completions
 
  • ניסוח מחדש - Restatements
 
  • הבנת הנקרא - Reading Comprehension
 

 

בהשלמת משפטים נבדקת היכולת להבין וליישם אוצר מילים בהֶקשר נתון. שאלות הניסוח מחדש בודקות הבנת משפטים באנגלית באמצעות היכולת לזהות משפטים מורכבים המנוסחים במילים אחרות. בהבנת הנקרא נבדקת הבנה של קטעים קצרים הלקוחים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים - באמצעות כמה שאלות על כל קטע.

שאלות השלמת המשפטים והניסוח מחדש מסודרות בסדר קושי עולה. שאלות הבנת הנקרא מסודרות לפי סדר העניינים בקטע.

עם זאת, מדי פעם עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.

השימוש בפרקי ובפריטי הבחינה

מתוך שלושת פרקי הבחינה רק שני פרקים משמשים בקביעת הציון. הפרק הנותר אינו משמש בקביעת הציון ונועד בעיקר לשתי מטרות:

מניעת השפעה של הבדלים בין מועדים שונים: כדי למנוע את השפעת ההבדלים בין הנבחנים במועדים השונים על הציונים, הציונים במועדים השונים מושווים אלו לאלו ונקבעים בסולם ציונים אחד. לשם כך ניתן בבחינה פרק שכבר היה בבחינה קודמת.

הבטחת איכותן של השאלות: לפני שהשאלות ייכללו בפרק המשמש בקביעת הציון יש לבחון את איכותן ולהבטיח שהן הוגנות ומבחינות בין נבחנים שיכולתם גבוהה לנבחנים שיכולתם נמוכה. פרק אחד בבחינה מורכב משאלות המצויות בתהליך של בדיקת האיכות. שאלות שיצליחו לפי קריטריונים סטטיסטיים ואחרים עשויות להופיע בעתיד בפרקים המשמשים בקביעת הציון, והשאלות האחרות, שלא יעמדו בקריטריונים הנדרשים, לא ייכללו בבחינות עתידיות. כל הפרקים המשמשים בחישוב הציונים מורכבים משאלות שנבדקו בדיקת איכות כזו.

בכל בחינה שמעביר מאל"ו, יתכן שיופיעו פרקים או פריטים שהועברו בבחינות קודמות, או שפורסמו באתר המרכז. הפרק שאינו משמש בקביעת הציונים חיוני: הוא מונע עיוותים בציונים העלולים להיגרם בשל הבדלים בין מועדים, והוא מבטיח כי השאלות יהיו טובות והוגנות. אין לנבחנים שום דרך להבחין בין הפרקים קובעי הציון לפרק האחר. לכן, לטובתכם, התייחסו לכל פרקי הבחינה באותה מידה של רצינות!

באתר תמצאו דוגמאות והסברים וכן בחינות להתנסות עצמית, שבהן שאלות מהסוגים העשויים להופיע בבחינה.

פירוט והסבר על נושאי הבחינה בתחום האנגלית מופיעים כאן: דוגמאות והסברים על שאלות באנגלית.

שימו לב -

  • מבנה הפרקים בבחינת אמי"ר עשוי להיות שונה במקצת ממבנה פרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
  • משך הזמן המוקצב לכל אחד מפרקי אמי"ר הוא 20 דקות.
  • משך הזמן המוקצב לכל פרק מצוין בראש הפרק.
  • מספר השאלות בכל פרק מותאם למשך הזמן המוקצב לפרק זה.