עדכון על שינויים במערכות המיון למועמדים ללימודי רפואה לשנת הלימודים תשפ"א במסלולים השש-שנתיים והארבע-שנתיים (מו"ר, מרק"ם ומר"ב)

בעקבות מגפת הקורונה והנחיות משרד הבריאות שבאו בעקבותיה הנחו חמש האוניברסיטאות הממיינות מועמדים במבחני מו"ר, מרק"ם ומר"ב את מאל"ו (המרכז הארצי לבחינות והערכה) ואת מס"ר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית) לשנות את מתכונת המבחנים הללו כדי לשמור על בריאות הנבחנים והמעריכים במרכזי ההערכה, וזאת בלי לפגוע באיכות המבחנים או בהוגנותם.

בשנה זו יעברו כל המועמדים בכל המסלולים הליך מיון אחיד, והוא מוצג להלן:

שאלון ביוגרפי

מאל"ו יזמן את כל המועמדים למלא שאלון ביוגרפי במתכונת המפורטת בעלוני ההסבר. השאלון יועבר בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מועד מילוי השאלון הביוגרפי נקבע ליום שישי, 24 ביולי 2020.

הנחיות לנבחנים בשאלון הביוגרפי בטכניון

מרכז הערכה

מאל"ו יזמן את כל המועמדים למרכז הערכה באחד משני אתרי בחינה: מס"ר ירושלים או מס"ר תל השומר. מועמדים למסלולים השש-שנתיים יזומנו למס"ר ירושלים או למס"ר תל השומר. מועמדים למסלולים הארבע-שנתיים (באוניברסיטאות תל אביב ואריאל) יזומנו למרכז הערכה במס"ר תל השומר.

במרכז ההערכה יוערך כל מועמד בשש תחנות אישיות, ולא בשמונה כמו בשנים קודמות, לפי הפירוט שלהלן:

שתי תחנות סימולציה עם שחקן

שתי תחנות ריאיון אישי

שתי תחנות ריאיון דיון בסוגיה רפואית

נוסף על כך, כל מועמד ימלא את שאלון של"ו - שאלון להשמה ומיון פרטים כאן.

בתחנות הסימולציה עם שחקן ייפגשו המועמדים עם שחקן ולאחר מכן יתחקר אותם מעריך, כמו בשנים קודמות, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. בארבע התחנות האחרות או בחלקן יוערכו המועמדים באמצעות מפגש מקוון עם מעריך. המעריכים והמועמדים יראו זה את זה באמצעות מצלמות המחוברות למחשבים.

ההתנהלות במס"ר תהיה כבעבר: המועמדים יעברו מתחנה לתחנה בעזרת אנשי צוות שיסייעו להם ועל פי הוראות שיושמעו במערכת כריזה. לאחר השלמת סבב התחנות ימלאו המועמדים את שאלון של"ו על גבי מחשבי לוח (טאבלטים) או מחשבים שיסופקו להם במקום.

משך ההיבחנות במרכז ההערכה הוא כ-3.5 שעות.

הבהרות

התשלום תמורת הבחינה ייעשה באתר מאל"ו. מחיר ההיבחנות במרכז הערכה לא ישתנה.

הציון שיקבלו המועמדים בשנה זו יהיה שקול לציונים משנים קודמות. הציונים שהופקו במערכות המיון בשנים 2019 ו-2018 יהיו בתוקף לצורך קבלה לפקולטות לרפואה גם בשנה זו. אם מועמדים שנבחנו ב-2018 או ב-2019 ייבחנו גם השנה, ציונם הגבוה ביותר הוא שיילקח בחשבון.

הציון הסופי במערכת המיון יחושב כך:

שש תחנות מרכז ההערכה - 55%

השאלון הביוגרפי -   30%

שאלון של"ו - 15%

ממדי ההערכה, אופן ההערכה, ההתנהלות במרכזי ההערכה  וכל שאר הנהלים נותרו ללא שינוי, והם מפורטים מופיעים בעלוני ההדרכה של מור, מרק"ם ומר"ב באתר מאל"ו.

בהצלחה!