עדכון נהלי ההרשמה - נבחנים שיפגעו בטוהר הבחינה לא יוכלו לגשת לבחינות במשך שנה

החל ממועד חורף (דצמבר) 2022 יוחמרו הסנקציות נגד נבחנים שיימצא כי רימו בבחינה הפסיכומטרית או סייעו לרמייה בה. למאל"ו שמורה הזכות לפעול בכל דרך העומדת לרשותו במקרה של פגיעה בטוהר הבחינה, לרבות הגשת תביעה אזרחית ופנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה. נוסף על כך, מאל"ו רשאי לפסול את בחינתו של אדם ולמנוע ממנו להיבחן במשך 12 חודשים אם ביצע מעשה הפוגע, לפי שיקול דעת מאל"ו, בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, או אם יש חשד כי ציוניו בבחינה אינם משקפים נאמנה את יכולתו.

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.