מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה.

מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיועם של מומחים ללקויות למידה. המערכת פותחה לשירות אוכלוסיית לקויי הלמידה ביוזמתה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, ובמימונה. ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא תלמידים לקויי למידה ליוותה את הפיתוח.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה – וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

כלי האבחון של מת"ל

במת"ל 2 שאלונים ו-20 מבחנים הבודקים תפקודים קוגניטיביים בתחומים האלה:
שפה (קריאה וכתיבה), תפקודים כמותיים, קשב, זיכרון, תפיסה ומהירות עיבוד כללית.

כלי האבחון של מת"ל פותחו בסיוע ועדות מומחים והם מבוססים על ידע תיאורטי עדכני.

יעילותם של הכלים באבחון לקויות למידה נבדקה במחקר רחב היקף שנעשה על סטודנטים בעלי לקויות למידה שונות. במחקר נוסף נאספו נורמות ביצוע ארציות לכל הכלים.

מאפייני המערכת

 • כל מבחני מת"ל נעשים באמצעות מחשב.
 • בכל שלבי ההיבחנות נוכח בוחן.
 • ההוראות לכל מבחן מוצגות על המסך וניתנות להשמעה.
 • לפני כל מבחן ניתנות מטלות לדוגמה ולהתנסות.
 • המחשב מקליט את כל התגובות המילוליות של הנבחן.
 • לכל תגובה נמדד זמן התגובה בדיוק של 7± אלפיות השנייה.
 • המערכת כוללת בקרות שונות לזיהוי תפקוד שלא בתום לב (התחזות).

למי מיועד האבחון?

האבחון במת"ל מיועד לצעירים שנקבע בעבר כי הם בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז והאבחון שבידיהם אינו תקף, או לצעירים שיש להם קשיים ניכרים לפחות בתחום אחד מהתחומים האלה: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

בדיקת ההתאמה לאבחון במת"ל

מת"ל מתאימה לפונים העומדים בכל התנאים הבאים:

 • גיל 16 עד 30
 • שליטה בעברית ברמה של שפת-אם (במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם עולים ותיקים ששפת אמם רוסית)
 • היעדר מוגבלות הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כמו כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)
 • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות

אם אינך עומד באחד מהתנאים א'-ג', או שאינך בטוח בנוגע להתאמת האבחון לצרכיך, תוכל לברר סוגיה זו עם מכון האבחון שבו ברצונך לעשות את האבחון. במכוני האבחון, כל מקרה נבדק לגופו מתוך התייחסות לגילו של הפונה, למאפיינים אחרים שלו, למטרות האבחון, לחלופות האבחון הקיימות ועוד.

הפנייה לאבחון

בפנייה לאבחון במכון אלה עליך לשלוח למכון את המסמכים הבאים בדואר רשום:

 1. אישור תשלום דמי טיפול בפנייה, בסך 80 ש"ח (התשלום ייעשה מראש)
 2. שאלון אישי לפונה
 3. מסמכים נלווים: כל מסמך הנוגע לקשיים שבגללם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי, הן בעבר והן בהווה. בפרט חשוב לצרף עותקים של המסמכים האלה:

א. תעודות בית ספר - יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)

ב. תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות

ג. דוחות אבחון קודמים

ד. תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית

ה. אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית

ו. גיליון ציונים עדכני ממוסד הלימודים האחרון

ז. כל מסמך אחר שעשוי לשפוך אור על קשייך בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול ולסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

לתשומת לבך, המסמכים לא יוחזרו. מומלץ לשלוח העתק ברור ולשמור ברשותך את המקור.

את החומר יש לשלוח בדואר רשום לכתובת:
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001

או למסור ישירות לפי הכתובת:
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, שער נווה שאנן, קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, ירושלים.

בדיקת ההתאמה לאבחון

עם קבלת המסמכים תיבדק התאמתך לאבחון באמצעות מת"ל. במקרה של אי-התאמה, או אם יש יסוד סביר לשער שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, תופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.

תהליך האבחון

תהליך האבחון נעשה ב-3 פגישות: שתי פגישות של כשעתיים כל אחת, המיועדות להיבחנות במבחני מת"ל, ומפגש אחד עם מאבחן מומחה להעמקת הבירור ולקבלת משוב על תוצאות האבחון ועל משמעותן.

המאבחן קובע את האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן את רמת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. האבחנה מבוססת על כל הנתונים שבידי המאבחן, ובהם התפקוד במבחני מת"ל, ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית שלך כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמילאת, והמידע שנאסף במפגש האישי.

דוח האבחון

בתום האבחון מופק דוח ממוחשב ובו תוצאות התפקוד בכל מבחני מת"ל וחוות הדעת של המאבחן. בחוות הדעת מצוינת האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן הערכה בנוגע לסבירות קיומה של הפרעת קשב וריכוז, ובהתאם ניתנות המלצות בנוגע למתן התאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע במהלך הלימודים. שני עותקים חתומים של הדוח יישלחו לביתך.

יצוין כי קורה לעתים שהתמונה המתקבלת ממכלול הנתונים אינה מאפשרת למאבחן לגבש אבחנה חד-משמעית. במקרים אלה ימליץ המאבחן על פנייה לבירור נוסף.

שיתוף פעולה מלא כתנאי הכרחי

תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחן. לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך. כדי לוודא שתנאים אלה אכן מתקיימים, מת"ל כוללת מערכת של מדדים שנועדו לזהות תפקוד לא סביר או תפקוד שאינו משקף את מלוא יכולתו של הפונה. כמו כן, מת"ל כוללת הליך לבדיקת העקיבות של מכלול הנתונים המשמשים לגיבוש האבחנה. חשוב לדעת כי במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות, המאבחן לא יוכל לגבש אבחנה והמלצות להתאמות ולסיוע, וזאת גם אם יש לך קשיי למידה אמיתיים. אפשר לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן האבחון הראשון.

קבילות האבחון

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בצירוף מסמכים אחרים, הנדרשים על ידי היחידה לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינות אקדמיות בכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי 'המועצה להשכלה גבוהה' , וכן במוסדות אחרים.

יודגש כי הגשת בקשות לקבלת תנאים מותאמים בבחינות היא תמיד באחריות הפונה ואינה מבוצעת על ידי מכון האבחון. כמו כן, יש לדעת כי המוסדות הדנים בבקשות (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומוסדות הלימוד) אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

במקרה שמוסד מתוקצב להשכלה גבוהה אינו מכיר באבחון באמצעות מת"ל, ניתן לפנות למר אורנן פודם, רכז ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא הסיוע לסטודנטים בעלי ליקויי למידה, בטלפון 02-5679951 או בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ערעור על חוות הדעת של המאבחן

לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות האבחון במת"ל. בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו נעשה האבחון בצירוף מכתב המפרט את הסיבות לערעור. בעקבות הפנייה לערעור יעביר מכון האבחון את תיקך בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל, לגיבוש חוות דעת חדשה.

במקרה שחוות הדעת השנייה תסתור את הראשונה, מוסד הלימוד הוא שיכריע איזו מבין חוות הדעת תתקבל.

מחיר הטיפול בערעור הוא 200 ש"ח, שישולמו ישירות למרכז האבחון האחראי על חוות הדעת החדשה.

מחיר האבחון

האבחון במת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח.
מחיר האבחון הוא 1,450 ש"ח, מתוכם 80 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל

להלן רשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מספק למכוני האבחון תמיכה מקצועית וטכנית בתפעול מת"ל, אך כל מכון פועל באופן עצמאי ואינו כפוף למרכז.

 

שם מרכז האבחון

טלפון

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי

04-8181427

מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי

04-9015238

מכון אורן, מכללת אורנים

04-9838997/71

מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה

04-8249022

מכון יעל, חיפה

04-8383373

מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

04-6423449

מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

09-7781126

מכון בן-דרור, רמת השרון

03-5493862

המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא

09-7476394

מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב

03-6901634

מרכז האבחון, אוניברסיטת תל-אביב

03-6405449

מרכז האבחון, האוניברסיטה העברית, ירושלים (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)

02-5881183

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים

02-6759584

מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה

08-8588139

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע

08-6479487